My crazy life

Happy 17th Birthday!

Happy 17th Birthday!

Kayli’s favorite present #typewriter

Kayli’s favorite present #typewriter

Curls for picture day

Curls for picture day

First Day Junior Year #kayli

First Day Junior Year #kayli

Last year versus this year. #seehowtheygrow

Last year versus this year. #seehowtheygrow

First Day of School

First Day of School

All read for tomorrow #firstdayofschool

All read for tomorrow #firstdayofschool

Enjoying the last day before school starts

Enjoying the last day before school starts

My future engineer

My future engineer

The birthday boys

The birthday boys